FORUM WKKR PTTK 'CYKLISTA' WŁOCŁAWEK

Forum dyskusyjne WKKR PTTK "CYKLISTA" WŁOCŁAWEK poświęcone turystyce rowerowej i nie tylko rowerowej ;)


#1 08-12-2017 09:27:58

 Roger

Administrator

25979509
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 25-11-2008
Posty: 797

Regulamin WKKR CYKLISTA

Regulamin
Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego PTTK "CYKLISTA"Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Regulamin Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego PTTK „Cyklista” określa cele i zadania oraz zasady działania tego Klubu a także kompetencje, tryb pracy i sposób wyboru jego władz.

§2.
Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK „Cyklista”, zwany dalej Klubem, jest jednostką organizacyjną Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku, zwanego dalej Oddziałem, którego siedziba mieści się we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a.
Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału.

§3.
Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. Regulaminu  PTTK.
Logo Klubu, którego opis i wzór określony został w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszego Regulaminu stanowi klubowy znak identyfikacyjny.

§4.
Klub używa pieczęci firmowej podłużnej w kształcie prostokąta następującej treści:
Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK „CYKLISTA”
ul. Słowackiego 1a
87 800 Włocławek

Rozdział II
Cele i zadania Klubu

§5.
Celem Klubu jest organizowanie, prowadzenie i popularyzowanie krajoznawczej turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza turystyki rowerowej, w szczególności poprzez:
1. umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w PTTK oraz podnoszenia ich kwalifikacji w zakresie turystyki rowerowej oraz umożliwianie im korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności PTTK;
2. organizowanie wycieczek, rajdów rowerowych i innych imprez;
3. organizowanie udziału członków Klubu w imprezach obcych;
4. organizowanie szkoleń, spotkań i zebrań cyklistów;
5. upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych, w szczególności związanych z uprawianiem turystyki rowerowej i krajoznawstwa;
6. reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów zajmujących się turystyką rowerową.

Rozdział III
Zasady zrzeszania się członków PTTK w Klubie.
Prawa i obowiązki członków Klubu.

§6.
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać członek zwyczajny PTTK, posiadający aktualnie opłaconą składkę członkowską PTTK, który zostanie przyjęty w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu Klubu zwanego dalej Zarządem i opłaci roczną składkę klubową. Dodatkowym warunkiem przyjęcia kandydata na członka Klubu jest uczestnictwo w co najmniej trzech imprezach rowerowych zorganizowanych przez Klub lub osoba wprowadzająca kandydata będąca członkiem Klubu przynajmniej trzy lata.

§6a.
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba nie stowarzyszona w PTTK. O nadaniu Członkostwa Honorowego Klubu decyduje Walne Zebranie Klubu zwane dalej Walnym Zebraniem na wniosek Zarządu.
Członek honorowy Klubu posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego bez praw wyborczych.

§7.
Członek Klubu ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu, jak również innych władz PTTK; prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału PTTK członek Klubu ma tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności  klubu oraz innych organów PTTK;
3. nosić odznakę Klubu;
4. brać udział w naradach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd;
5. reprezentować Klub na imprezach innych organizatorów.

§8.
Małoletni członek zwyczajny PTTK, może zostać członkiem Klubu tylko za pisemną zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych. Może również uczestniczyć w rajdach organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką upoważnionej przez opiekunów prawnych osoby dorosłej.
Małoletni członek Klubu, w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu, nie może też wybierać ani być wybieranym do władz Klubu.
Małoletni członek Klubu w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z tym, że we władzach tych większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§9.
Członek Klubu ma obowiązek:
1. przestrzegać Regulaminu Klubu, Statutu Oddziału, Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK;
2. uczestniczyć w działalności Klubu a w szczególności w imprezach organizowanych przez Klub;
3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
4. podnosić swoje kwalifikacje turystyczne;
5. regularnie opłacać klubową składkę członkowską oraz składkę członka PTTK;
6. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu na drodze;
7. nieść pomoc osobom jej potrzebującym;
8. przestrzegać regulaminów rajdów i wycieczek rowerowych;
9. stosować się do poleceń wydawanych przez osoby prowadzące w imieniu Klubu imprezy turystyczne.

§10.
Członek Klubu, który nie opłaci do 31 marca roku następnego należnej raty składki klubowej i członka PTTK za rok ubiegły i któremu nie przysługuje zwolnienie od opłacania tej składki, zostaje uchwałą Zarządu zawieszony w prawach członka Klubu na okres do chwili uregulowania zaległej składki. Okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 1 rok. Jeśli w tym czasie składka nie zostanie uregulowana, zawieszony członek Klubu zostaje uchwałą Zarządu skreślony z listy członków Klubu.
Przystąpienie do Klubu członka zwyczajnego PTTK, który został skreślony w trybie opisanym powyżej, może nastąpić Uchwałą Zarządu po opłaceniu raty klubowej na bieżący rok.

§11.
Zarząd ma prawo zawiesić członka Klubu w prawach członkowskich na okres jednego roku lub wykluczyć z grona członków Klubu w przypadkach rażącego nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub uchwał Zarządu.
O podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia Zarząd powinien zawiadomić pisemnie wykluczonego członka.
Od uchwały Zarządu wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które wino być wniesione w terminie 14 dni od dowiedzenia się o wykluczeniu. Odwołanie składane jest w formie pisemnej poprzez Zarząd.

§12.
Regulamin Klubu nie reguluje praw i obowiązków członków PTTK. Powyższe określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

Rozdział IV
Władze Klubu

§13.
Władzami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu.

§14.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu są wybierane przez członków Klubu na Walnym Zebraniu.
Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu zwanej dalej Komisją Rewizyjną odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w czasie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

§15.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Może ona ulec skróceniu decyzją Walnego Zebrania.

§16.
Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w przedmiocie rozwiązania Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§17.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu udział biorą:
- z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Klubie;
- z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK i osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.

§18.
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. podejmowanie uchwał o skróceniu kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
3.  udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4. wybór w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału według zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalanej przez Zarząd tego Oddziału;
6. określenie zadań Klubu na okres kadencji;
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków;
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania;
9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.

§19.
Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje Zarząd  nie później niż 1 miesiąc po upływie kadencji władz Klubu, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
Równocześnie Zarząd informuje o miejscu wyłożenia do wglądu sprawozdania za okres kadencji.

§20.
Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
1. z inicjatywy Zarządu,
2. na wniosek Zarządu Oddziału;
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
W takim przypadku Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dary zgłoszenia wniosku.
W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu Zarząd podaje cel, dla którego Walne Zebranie zostaje zwołane oraz termin, miejsce, proponowany porządek obrad  i wnioskodawcę.

§21.
Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Klubu.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału, określając jednocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania.

§22.
Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem oraz Zarządem Oddziału.

§23.
W skład Zarządu wchodzi siedmiu członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
Liczba członków Zarządu może być określona odmiennie uchwałą Walnego Zebrania, z tym, że Zarząd nie może składać się z ilości mniejszej niż cztery osoby.
Zarząd Klubu wybiera poprzez głosowanie ze  swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§24.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. zwoływanie uchwałą Walnych Zebrań Klubu;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału, władz nadrzędnych PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz uchwał własnych;
3. uchwalanie rocznych planów działania;
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału;
5. składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu oraz Zarządowi Oddziału; przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu;
6. zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia;
7. przyjmowanie uchwałą członków zwyczajnych PTTK w poczet członków Klubu;
8. zawieszanie, wykluczanie lub skreślanie z listy członków Klubu o ile zachodzą takie przesłanki wynikające z postanowień regulaminu;
9. prowadzenie i aktualizowanie kartoteki członków Klubu;
10. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki rowerowej połączonej z krajoznawstwem;
11. utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami Klubu, w tym informowanie ich o działalności Klubu i Oddziału oraz organizowanych spotkaniach i imprezach;
12. organizowanie podstawowego kształcenia członków Klubu w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych;
13. propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej, w tym rowerowej, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, szerzenie kultury uprawiania turystyki;
14. współpraca z kadrą programową PTTK zrzeszoną w Klubie w celu realizacji zadań Klubu;
15. prowadzenie dokumentacji pracy Klubu;
16. prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

§25.
Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane.

§26.
Udział w posiedzeniach Zarządu jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu.

§27.
Do zadań prezesa Klubu należy:
reprezentowanie Klubu, kierowanie działalnością Zarządu, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie tematyki tych posiedzeń, podejmowanie decyzji w sprawach nie wymagających uchwały Zarządu, podpisywanie protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

Do zadań wiceprezesa Klubu należy:
zastępowanie prezesa, kierowanie określonymi dziedzinami działalności powierzonymi przez Zarząd, na przykład organizacją imprez.

Do zadań skarbnika należy:
nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Klubu, zbieranie składek członkowskich, prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych, regulowanie rachunków zgodnie z uchwałami Zarządu i sporządzonymi preliminarzami, nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi, udostępnianie Komisji Rewizyjnej na jej wniosek dokumentów finansowych Klubu.

Do zadań sekretarza należy:
protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowane podejmowanych uchwał, prowadzenie korespondencji, w tym korespondencji z członkami Klubu, prowadzenie ewidencji członków Klubu i jej aktualizowanie, prowadzenie dokumentacji Klubu, prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe przekazywanie jej do Zarządu Oddziału.

§28.
Zarząd może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:
1. zaniechania działalności;
2. rażącego i uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał władz PTTK;
3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym i powierzonym;
4. działania na szkodę PTTK.

Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie urzędującego Zarządu i zwołanie Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

§29.
Uchwały Walnego Zebrania i uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie może być zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami władz naczelnych PTTK i władz Oddziału.

§30.
Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie. Działa ona według zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§31.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Klubu;
2. dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
3. zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji;
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu.

§32.
Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1. części składek członkowskich PTTK;
2. składki klubowej;
3. dotacji, darowizn i wpływów z innych tytułów.
Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Klubu powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK.
Uzyskane środki finansowe przeznacza się w szczególności na organizację imprez rowerowych.

§33.
Wysokość rocznej składki klubowej ustanawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Składka płatna jest do końca miesiąca marca danego roku kalendarzowego lub do końca miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie do klubu. Młodzież do ukończenia 25 roku życia zwolniona jest z płacenia składki klubowej o ile kontynuuje naukę.
§34
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek zainteresowanego może zwolnić członka , aktywnie uczestniczącego w życiu Klubu i legitymującego się co najmniej dwuletnim stażem członkowskim w Klubie, od opłacania składki klubowej w danym roku lub składkę obniżyć.
Dopuszcza się możliwość opłaty składki członkowskiej w dwóch ratach:
I rata płatna do 31 marca danego roku kalendarzowego,
II rata płatna do 31 lipca danego roku kalendarzowego.

§35
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§36.
Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubu powinno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Oddziału. Wszystkie wpływy i wydatki powinny być ujęte w ewidencji finansowej Klubu.

§37.
Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi do dyspozycji tego Oddziału.
Majątek przekazany w użytkowanie Klubu w przypadku rozwiązania Klubu stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejścia Klubu do innego Oddziału jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

Rozdział VI
Rozwiązanie Klubu

§38.
Rozwiązanie Klubu uchwalą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1. zaniechania działalności;
2. spadku liczby członków poniżej dziesięciu osób przez okres jednego roku;
3. wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§39.
W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania klubu, likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu.
W przypadku rozwiązania Klubu uchwalą Zarządu Oddziału w pozostałych przypadkach wymienionych w §38 likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu, a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§40.
Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego PTTK „Cyklista”. W razie sprzeczności ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.

§41.
Niniejszy Regulamin Statut uchwalony został przez Walne Zebranie Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego PTTK „Cyklista” w dniu 27 marca 2013 r. Jednocześnie traci moc dotychczasowy Statut Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego PTTK „Cyklista” uchwalony w dniu 9 grudnia 2008 r.


Zarząd
Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego
CYKLISTA


"Ziemia  jest  jak  księga, a  kto  nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę"
                                                                                                 
                                                                                                         św. Augustyn

Offline

 

#2 14-02-2018 15:54:14

 Lenka

Moderator

Skąd: Włocławek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Posty: 157

Re: Regulamin WKKR CYKLISTA

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE  1 ...
  2 ...

ZGŁOSZENIA DRUŻYNOWE
DRUŻYNA NR 1:

- Domański Zbigniew
- Grobelna Magdalena
- Grobelny Adam
- Chudzyński Ryszard
- Nalewaj Mariusz
- Reinholz Maria
- Liszkowska Halina

Offline

 
COPYRIGHT BY ˆ WKKR PTTK "CYKLISTA" WŁOCŁAWEK 2008 - 2014

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
BetónovĂŠ Ĺžumpy KolĂĄrovo